Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Rozsah platnosti VOP
§ 2 Uzavření smlouvy
§ 3 Poplatky a vyúčtování
§ 4 Poptávka termínu a rezervace
§ 5 Dárkový poukaz
§ 6 Platnost poukazu a jeho stornování
§ 7 Povinnosti klienta vyplývající z dodržení smluvních termínů
§ 8 Nárok na náhradu škody
§ 9 Domovní řád
§ 10 Ručení
§ 11 Propadná lhůta
§ 12 Promlčecí lhůta
§ 13 Zákaz kompenzace a zadržení
§ 14  Uložení textu smlouvy
§ 15 Další ustanovení

§ 1 – Rozsah platnosti VOP

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují smluvní vztah mezi lázeňským resortem Bad Griesbach, dále jen lázeňským resortem, a klientem. Tento smluvní vztah vzniká využíváním služeb termálních lázní, „fyzikálními terapiemi“, „wellness službami“, turecké lázně Hamam, našeho kosmetického a wellness centra „vital & schön“ a pobytových balíčků „Wohlfühl-Angebote“
 2. Rezervace, nabytí a realizace vystavených poukazů a dárkových poukazů stejně jako služby lázeňského resortu jsou prováděny výlučně na základě těchto VOP. Dodatečně platí zvláštní podmínky, které jsou uvedené v katalogu služeb této internetové stránky.

§ 2 – Uzavření smlouvy

Smlouva vzniká přijetím klientovy objednávky lázeňským resortem. Objednávka je přijata po potvrzení objednávky telefonem, faxem, elektronickou poštou nebo písemně, nejpozději však využitím služeb.

§ 3 – Poplatky a vyúčtování:

 1. Klient je povinen zaplatit za poskytnuté služby dle aktuálního ceníku.
 2. Po vystavení faktury klientovi lázeňským resortem, je tato faktura po předání klientovi ihned splatná bez srážek. Platba může být provedena bankovním převodem na uvedený bankovní účet, povolením k inkasu nebo kreditní kartou. Dosud neposkytnuté služby budou provedeny teprve po uhrazení faktury.
 3. V případě provedení platby inkasem je klient povinen mít na svém bankovním účtu dostatečný finanční obnos. Klient je dále povinen uhradit všechny náklady vzniklé neproplacením nebo neudělením povolení k inkasu a to v případě úmyslného i neúmyslného jednání.
 4. V případě prodlení platí zákonná ustanovení.

§ 4 – Poptávka termínu a rezervace:

 1. Za správnost a úplnost poptávaného termínu nese zodpovědnost klient. Poptávky po termínech, které obsahují všechny požadované údaje, jsou potvrzovány elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.
 2. Objednávka se stává závaznou po uskutečnění platby. Platba musí být provedena nejpozději 3 týdny před smluveným datem.
 3. Závazná rezervace termínu při platbě dárkovým poukazem následuje pouze při předložení dárkového poukazu nejpozději 3 týdny před požadovaným termínem poskytnutí služeb.

§ 5 – Dárkový poukaz:

 1. Klientům nabízíme možnost získat poukaz resp. dárkový poukaz a to na služby nabízené v kategorii „Preisübersicht“. Objednávky z toho vycházející jsou potvrzovány telefonem, faxem nebo elektronickou poštou.
 2. Po potvrzení provedené platby je poukaz připraven k předání.

§ 6 – Platnost poukazu a jeho stornování:

 1. Všechny dárkové poukazy vystavené lázeňským resortem platí po dobu 3 let. Bude-li dárkový poukaz uplatňován po uplynutí této tříleté lhůty, vyhrazuje si lázeňský resort právo navýšit poplatek dle aktuálního ceníku.
 2. Při ztrátě nebo stornování se účtuje storno poplatek ve výši 10 €. Klient je povinen prokázat, že stornováním nevznikla lázeňskému resortu žádná jiná škoda než náklady na zpracování proplacené v rámci storno poplatku.

§ 7 – Povinnosti klienta vyplývající z dodržení smluvených termínů:

 1. V případě, že se klient dostaví na smluvený termín se zpožděním, má nárok na uplatnění zbývajícího času.  Není-li z důvodu pozdního příchodu možné absolvovat celou proceduru, nevzniká nárok na odškodnění či náhradní termín.
 2. Nevyužité termíny léčby lze znovu využít pouze v případě, že byly odřeknuty s dostatečným předstihem, tzn. minimálně 2 hodiny před začátkem smluveného termínu.

§ 8 – Nárok na náhradu škody:

 1. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Nesjedná-li lázeňský resort v rámci přiměřené lhůty nápravu, může klient sjednat nápravu sám a následně požadovat náhradu potřebných nákladů.
 2. Dojde-li k nedostatku poskytovaných služeb, má klient právo požadovat snížení ceny poskytovaných služeb.
 3. Na snížení ceny poskytovaných služeb nemá nárok, jestliže klient vlastní vinou opominul poukázat na nedostatek.

§ 9 – Domovní řád:

 1. Domovní řád uvedený na těchto webových stránkách je součástí smlouvy.
 2. Řád lázeňského centra může domovní řád doplňovat nebo se od něj odchylovat, pokud se jedná o pravidla pro užívání zařízení lázeňského centra či pokud je účelem zachování klidu a pořádku v domě a pokud tím nejsou omezeny nároky klientů zásadním způsobem.

§ 10 – Ručení:

 1. Dle smlouvy ručí lázeňský resort za způsobené škody, nejedná-li se o tělesné škody, až do výše trojnásobku ceny rezervace v případě, že

-          škody nebyly způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí nebo

-          lázeňský resort nese sám zodpovědnost za škody způsobené klientovi v rámci provinění poskytovatele služeb.

 1. Za všechny nároky na náhradu škody uplatňované vůči lázeňskému resortu, nejsou-li škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí, ručí lázeňský resort v případě věcných škod až do výše 4.100,-€; překračuje-li však trojnásobek ceny rezervace tuto částku ručí lázeňský resort v případě věcných škod až do výše trojnásobné ceny rezervace. Ručení se vztahuje na každého klienta a každou rezervaci.
 2. Za ztrátu či zcizení osobních věcí klienta v případě, že nebyly dány lázeňskému resortu do opatrování, lázeňský resort neručí.

Za ztrátu či zcizení osobních věcí klienta a to  i těch, které byly uloženy v šatnových skříňkách, lázeňský resort neručí.

§ 11 – Propadná lhůta:

Nároky na nápravu, náhradu škod či snížení ceny  ze strany klienta následkem nedostatků poskytovaných služeb jsou uplatnitelné na úkor lázeňského resortu do jednoho měsíce po smluvně plánovaném ukončení rezervace resp. zarezervovaného balíčku. Po uplynutí této lhůty může klient uplatňovat nároky pouze, bylo-li mu znemožněno bez vlastního přičinění dodržet danou lhůtu.

§ 12 – Promlčecí lhůta:

 1. Délka promlčecí lhůty v případě nároků na náhradu škody a nároků na náhradu zbytečných nákladů ze strany klienta následkem nedostatků poskytovaných služeb je dva roky.
 2. Na ostatní nároky na náhradu škody, zejména v případě došlo-li k úmyslnému jednání či hrubému zanedbání pracovních povinností, se vztahují zákonné promlčecí lhůty.

§ 13 – Zákaz kompenzace a zadržení:

Kompenzace a zadržení klientem vůči nárokům lázeňského resortu vyplývajícím z těchto smluv nebo mimosmluvním nárokům s nimi souvisejícím je přípustné pouze v případě, že  pohledávka je právoplatně splatná nebo nesporná.

§ 14 – Uložení textu smlouvy

Text smlouvy se po odeslání vaší objednávky neukládá. Lázeňský resort ukládá ale vaše objednávkové údaje a VOP zvlášť. Přístup k informacím o objednávce získáte na vašem monitoru po odeslání vaší objednávky. V tomto okamžiku můžete tyto informace uložit a/nebo vytisknout. VOP jsou vám k dispozici kdykoliv na našich webových stránkách.

§ 15 – Další ustanovení

-          Na všechny právní vztahy smluvních stran se vztahuje německé právo.

-          Právní spory mezi obchodníky, veřejnoprávními osobami nebo spory o veřejnoprávní majetek se zvláštním postavením vyplývající ze smluv, které spadají do VOP, přísluší soudu v Pasově.

Stalo-li či stane-li se jedno ze současných nebo budoucích ustanovení těchto VOP neúčinným či neproveditelným, není tím platnost zbývajících ujednání dotčena. V tomto případě se neúčinné či neproveditelné ustanovení musí nahradit účinným a platným, které nejlépe odpovídá smyslu původního neúčinného či neproveditelného ustanovení. To samé se týká případných nedostatků ve smlouvách.